Katana GF系列

微星 Katana 15 B13VEK-806TW 15.6吋 黑(i7-13620H/16G DDR5/512G PCIE/RTX4050 6G/W11)

微星 Katana 15 B13VEK-806TW 15.6吋 黑(i7-13620H/16G DDR5/512G PCIE/RTX4050 6G/W11)

$ 35,900
微星 Katana 15 B13VEK-806TW-SP1 15.6吋 黑(i7-13620H/16G DDR5/512G PCIE+500G SSD/RTX4050 6G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B13VEK-806TW-SP1 15.6吋 黑(i7-13620H/16G DDR5/512G PCIE+500G SSD/RTX4050 6G/W11)特仕筆電

$ 36,500
微星 Katana 15 B13VEK-806TW-SP2 15.6吋 黑(i7-13620H/16G DDR5/512G PCIE+1TB SSD/RTX4050 6G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B13VEK-806TW-SP2 15.6吋 黑(i7-13620H/16G DDR5/512G PCIE+1TB SSD/RTX4050 6G/W11)特仕筆電

$ 37,500
微星 Katana 15 B13VEK-806TW-SP3 15.6吋 黑(i7-13620H/32G DDR5/512G PCIE/RTX4050 6G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B13VEK-806TW-SP3 15.6吋 黑(i7-13620H/32G DDR5/512G PCIE/RTX4050 6G/W11)特仕筆電

$ 37,900
微星 Katana 15 B13VEK-806TW-SP4 15.6吋 黑(i7-13620H/32G DDR5/512G PCIE+1TB SSD/RTX4050 6G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B13VEK-806TW-SP4 15.6吋 黑(i7-13620H/32G DDR5/512G PCIE+1TB SSD/RTX4050 6G/W11)特仕筆電

$ 39,500
微星 Katana 15 B13VEK-806TW-SP5 15.6吋 黑(i7-13620H/32G DDR5/512G PCIE+2TB SSD/RTX4050 6G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B13VEK-806TW-SP5 15.6吋 黑(i7-13620H/32G DDR5/512G PCIE+2TB SSD/RTX4050 6G/W11)特仕筆電

$ 40,500
微星 Katana 15 B13VFK-1471TW 15.6吋 黑(i5-13420H/16G DDR5/1TB PCIE/RTX4060 8G/W11)

微星 Katana 15 B13VFK-1471TW 15.6吋 黑(i5-13420H/16G DDR5/1TB PCIE/RTX4060 8G/W11)

$ 36,900
微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP1 15.6吋 黑(i5-13420H/16G DDR5/1TB PCIE+500G SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP1 15.6吋 黑(i5-13420H/16G DDR5/1TB PCIE+500G SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

$ 37,500
微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP2 15.6吋 黑(i5-13420H/16G+16G/1TB PCIE/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP2 15.6吋 黑(i5-13420H/16G+16G/1TB PCIE/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

$ 37,900
微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP3 15.6吋 黑(i5-13420H/16G DDR5/1TB PCIE+1TB SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP3 15.6吋 黑(i5-13420H/16G DDR5/1TB PCIE+1TB SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

$ 38,500
微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP4 15.6吋 黑(i5-13420H/16G+16G/1TB PCIE+1TB SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP4 15.6吋 黑(i5-13420H/16G+16G/1TB PCIE+1TB SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

$ 39,500
微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP5 15.6吋 黑(i5-13420H/16G+16G/1TB PCIE+2TB SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP5 15.6吋 黑(i5-13420H/16G+16G/1TB PCIE+2TB SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

$ 40,500
微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP6 15.6吋 黑(i5-13420H/64G DDR5/1TB PCIE/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP6 15.6吋 黑(i5-13420H/64G DDR5/1TB PCIE/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

$ 40,900
微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP7 15.6吋 黑(i5-13420H/64G DDR5/1TB PCIE+1TB SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP7 15.6吋 黑(i5-13420H/64G DDR5/1TB PCIE+1TB SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

$ 42,500
微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP8 15.6吋 黑(i5-13420H/64G DDR5/1TB PCIE+2TB SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP8 15.6吋 黑(i5-13420H/64G DDR5/1TB PCIE+2TB SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

$ 43,500
微星 Katana 15 B12VFK-071TW 15.6吋 黑(i7-12650H/16G DDR5/1TB PCIE/RTX4060 8G/W11)

微星 Katana 15 B12VFK-071TW 15.6吋 黑(i7-12650H/16G DDR5/1TB PCIE/RTX4060 8G/W11)

$ 38,900
微星 Katana 15 B12VFK-071TW-SP1 15.6吋 黑(i7-12650H/16G DDR5/1TB PCIE+500G SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B12VFK-071TW-SP1 15.6吋 黑(i7-12650H/16G DDR5/1TB PCIE+500G SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

$ 39,500
微星 Katana 15 B12VFK-071TW-SP2 15.6吋 黑(i7-12650H/16G DDR5/1TB PCIE+1TB SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B12VFK-071TW-SP2 15.6吋 黑(i7-12650H/16G DDR5/1TB PCIE+1TB SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

$ 40,500
微星 Katana 15 B12VFK-071TW-SP3 15.6吋 黑(i7-12650H/32G DDR5/1TB PCIE/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B12VFK-071TW-SP3 15.6吋 黑(i7-12650H/32G DDR5/1TB PCIE/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

$ 40,900
微星 Katana 15 B12VFK-071TW-SP4 15.6吋 黑(i7-12650H/32G DDR5/1TB PCIE+1TB SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B12VFK-071TW-SP4 15.6吋 黑(i7-12650H/32G DDR5/1TB PCIE+1TB SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

$ 42,500
微星 Katana 15 B12VFK-071TW-SP5 15.6吋 黑(i7-12650H/32G DDR5/1TB PCIE+2TB SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B12VFK-071TW-SP5 15.6吋 黑(i7-12650H/32G DDR5/1TB PCIE+2TB SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

$ 43,500
微星 Katana 15 B12VGK-879TW 15.6吋 黑(i7-12650H/16G DDR5/1TB PCIE/RTX4070 8G/W11)

微星 Katana 15 B12VGK-879TW 15.6吋 黑(i7-12650H/16G DDR5/1TB PCIE/RTX4070 8G/W11)

$ 45,900
微星 Katana 15 B12VGK-879TW-SP1 15.6吋 黑(i7-12650H/16G DDR5/1TB PCIE+500G SSD/RTX4070 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B12VGK-879TW-SP1 15.6吋 黑(i7-12650H/16G DDR5/1TB PCIE+500G SSD/RTX4070 8G/W11)特仕筆電

$ 46,500
微星 Katana 15 B12VGK-879TW-SP2 15.6吋 黑(i7-12650H/16G DDR5/1TB PCIE+1TB SSD/RTX4070 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B12VGK-879TW-SP2 15.6吋 黑(i7-12650H/16G DDR5/1TB PCIE+1TB SSD/RTX4070 8G/W11)特仕筆電

$ 47,500
微星 Katana 15 B12VGK-879TW-SP3 15.6吋 黑(i7-12650H/32G DDR5/1TB PCIE/RTX4070 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B12VGK-879TW-SP3 15.6吋 黑(i7-12650H/32G DDR5/1TB PCIE/RTX4070 8G/W11)特仕筆電

$ 47,900
微星 Katana 15 B12VGK-879TW-SP4 15.6吋 黑(i7-12650H/32G DDR5/1TB PCIE+1TB SSD/RTX4070 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B12VGK-879TW-SP4 15.6吋 黑(i7-12650H/32G DDR5/1TB PCIE+1TB SSD/RTX4070 8G/W11)特仕筆電

$ 49,500
微星 Katana 15 B12VGK-879TW-SP5 15.6吋 黑(i7-12650H/32G DDR5/1TB PCIE+2TB SSD/RTX4070 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B12VGK-879TW-SP5 15.6吋 黑(i7-12650H/32G DDR5/1TB PCIE+2TB SSD/RTX4070 8G/W11)特仕筆電

$ 50,500
微星 Katana 15 B13VGK-1201TW 15.6吋 黑(i9-13900H/16G DDR5/1TB PCIE/RTX4070 8G/W11)

微星 Katana 15 B13VGK-1201TW 15.6吋 黑(i9-13900H/16G DDR5/1TB PCIE/RTX4070 8G/W11)

$ 54,900
微星 Katana 15 B13VGK-1201TW-SP1 15.6吋 黑(i9-13900H/16G DDR5/1TB PCIE+500G SSD/RTX4070 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B13VGK-1201TW-SP1 15.6吋 黑(i9-13900H/16G DDR5/1TB PCIE+500G SSD/RTX4070 8G/W11)特仕筆電

$ 55,500
微星 Katana 15 B13VGK-1201TW-SP2 15.6吋 黑(i9-13900H/16G DDR5/1TB PCIE+1TB SSD/RTX4070 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B13VGK-1201TW-SP2 15.6吋 黑(i9-13900H/16G DDR5/1TB PCIE+1TB SSD/RTX4070 8G/W11)特仕筆電

$ 56,500
微星 Katana 15 B13VGK-1201TW-SP3 15.6吋 黑(i9-13900H/32G DDR5/1TB PCIE/RTX4070 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B13VGK-1201TW-SP3 15.6吋 黑(i9-13900H/32G DDR5/1TB PCIE/RTX4070 8G/W11)特仕筆電

$ 56,900
微星 Katana 15 B13VGK-1201TW-SP4 15.6吋 黑(i9-13900H/32G DDR5/1TB PCIE+1TB SSD/RTX4070 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B13VGK-1201TW-SP4 15.6吋 黑(i9-13900H/32G DDR5/1TB PCIE+1TB SSD/RTX4070 8G/W11)特仕筆電

$ 58,500
微星 Katana 15 B13VGK-1201TW-SP5 15.6吋 黑(i9-13900H/32G DDR5/1TB PCIE+2TB SSD/RTX4070 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 15 B13VGK-1201TW-SP5 15.6吋 黑(i9-13900H/32G DDR5/1TB PCIE+2TB SSD/RTX4070 8G/W11)特仕筆電

$ 59,500
微星 Katana 17 B12VEK-058TW 17.3吋 黑(i7-12650H/8G DDR5/512G PCIE/RTX4050 6G/W11)

微星 Katana 17 B12VEK-058TW 17.3吋 黑(i7-12650H/8G DDR5/512G PCIE/RTX4050 6G/W11)

$ 34,900
微星 Katana 17 B12VEK-058TW-SP1 17.3吋 黑(i7-12650H/8G+8G/512G PCIE/RTX4050 6G/W11)特仕筆電

微星 Katana 17 B12VEK-058TW-SP1 17.3吋 黑(i7-12650H/8G+8G/512G PCIE/RTX4050 6G/W11)特仕筆電

$ 35,400
微星 Katana 17 B12VEK-058TW-SP2 17.3吋 黑(i7-12650H/8G+8G/512G PCIE+500G SSD/RTX4050 6G/W11)特仕筆電

微星 Katana 17 B12VEK-058TW-SP2 17.3吋 黑(i7-12650H/8G+8G/512G PCIE+500G SSD/RTX4050 6G/W11)特仕筆電

$ 35,900
微星 Katana 17 B12VEK-058TW-SP3 17.3吋 黑(i7-12650H/8G+8G/512G PCIE+1TB SSD/RTX4050 6G/W11)特仕筆電

微星 Katana 17 B12VEK-058TW-SP3 17.3吋 黑(i7-12650H/8G+8G/512G PCIE+1TB SSD/RTX4050 6G/W11)特仕筆電

$ 36,900
微星 Katana 17 B12VEK-058TW-SP4 17.3吋 黑(i7-12650H/32G DDR5/512G PCIE/RTX4050 6G/W11)特仕筆電

微星 Katana 17 B12VEK-058TW-SP4 17.3吋 黑(i7-12650H/32G DDR5/512G PCIE/RTX4050 6G/W11)特仕筆電

$ 36,900
微星 Katana 17 B12VEK-058TW-SP5 17.3吋 黑(i7-12650H/32G DDR5/512G PCIE+1TB SSD/RTX4050 6G/W11)特仕筆電

微星 Katana 17 B12VEK-058TW-SP5 17.3吋 黑(i7-12650H/32G DDR5/512G PCIE+1TB SSD/RTX4050 6G/W11)特仕筆電

$ 38,500
微星 Katana 17 B12VEK-058TW-SP6 17.3吋 黑(i7-12650H/32G DDR5/512G PCIE+2TB SSD/RTX4050 6G/W11)特仕筆電

微星 Katana 17 B12VEK-058TW-SP6 17.3吋 黑(i7-12650H/32G DDR5/512G PCIE+2TB SSD/RTX4050 6G/W11)特仕筆電

$ 39,500
微星 Katana 17 B13VFK-089TW 17.3吋 黑(i7-13620H/16G DDR5/1TB PCIE/RTX4060 8G/W11)

微星 Katana 17 B13VFK-089TW 17.3吋 黑(i7-13620H/16G DDR5/1TB PCIE/RTX4060 8G/W11)

$ 44,900
微星 Katana 17 B13VFK-089TW-SP1 17.3吋 黑(i7-13620H/16G DDR5/1TB PCIE+500G SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 17 B13VFK-089TW-SP1 17.3吋 黑(i7-13620H/16G DDR5/1TB PCIE+500G SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

$ 45,500
微星 Katana 17 B13VFK-089TW-SP2 17.3吋 黑(i7-13620H/16G DDR5/1TB PCIE+1TB SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 17 B13VFK-089TW-SP2 17.3吋 黑(i7-13620H/16G DDR5/1TB PCIE+1TB SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

$ 46,500
微星 Katana 17 B13VFK-089TW-SP3 17.3吋 黑(i7-13620H/32G DDR5/1TB PCIE/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 17 B13VFK-089TW-SP3 17.3吋 黑(i7-13620H/32G DDR5/1TB PCIE/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

$ 46,900
微星 Katana 17 B13VFK-089TW-SP4 17.3吋 黑(i7-13620H/32G DDR5/1TB PCIE+1TB SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 17 B13VFK-089TW-SP4 17.3吋 黑(i7-13620H/32G DDR5/1TB PCIE+1TB SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

$ 48,500
微星 Katana 17 B13VFK-089TW-SP5 17.3吋 黑(i7-13620H/32G DDR5/1TB PCIE+2TB SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

微星 Katana 17 B13VFK-089TW-SP5 17.3吋 黑(i7-13620H/32G DDR5/1TB PCIE+2TB SSD/RTX4060 8G/W11)特仕筆電

$ 49,500